Please wait
Đang tải...

Xin vui lòng thêm tối đa 5 hình ảnh, tập tin âm thanh hoặc video (tối đa: 30mb) để giúp giải thích vấn đề.

Tải lên hình ảnh, video hoặc âm thanh có thể giúp đỡ để làm rõ vấn đề của bạn và có thể có nghĩa là vấn đề của bạn được giải quyết sớm hơn

Nhà hiện không có người

Bạn đang về để nâng cao một vấn đề đối với một tài sản bỏ trống. Bấm vào đây để nâng cao một vấn đề thay mặt cho thuê một tài sản bị chiếm đóng

*Ví dụ: chỗ đỗ xe hạn chế hoặc giới hạn truy cập cho xe tải

HOẶC